colintZapraszamy do kontaktu:

COLINT Sp. z o.o.
zakład@colint.pl
ul. Stargardzka 16
73-130 Dobrzany, Polska
Połączenie spółek Colint Sp. z o.o. oraz VT-Sport Sp. z o.o.

Zarząd Colint Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzanach, ul. Stargardzka 16, 73-130 Dobrzany wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie pod numerem 0000093791 ("Spółka przejmowana") informuję iż zainicjowana została procedura połączenia Spółki ze spółką VT-Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 26 lok. 1120, 00-133 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000104606 ("Spółka przejmująca").
Połączenie ma na celu optymalizację i uproszczenie struktury właścicielskiej, osiągnięcie zamierzonych efektów gospodarczych oraz odpowiednią redukcję kosztów prowadzenia działalności.
Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), tj. poprzez przeniesienie z dniem połączenia całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Z uwagi na fakt, że Spółka przejmującą posiada 100% udziałów w Spółce przejmowanej, zgodnie z zapisami art. 516 § 6 oraz 515 § 1 k.s.h. połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki przejmującej. Ponadto zastosowanie będą miały pozostałe uproszczenia przewidziane w art. 516 § 6 k.s.h.
Zgodnie z art. 500 § 2(1) Zarząd Colint Sp. z o.o. udostępnia poniżej plan połączenia spółek wraz z załącznikami:

Plan połączenia VT-Sport Colint.pdf